DE UTOPIE VAN DE VRIJE MARKT PDF

De utopie van de vrije markt De utopie van de vrije markt De opkomst van de markteconomie was allesbehalve een natuurlijk proces. Het huidige marktdenken heeft alle kenmerken van een utopie, meent filosoof Hans Achterhuis. Inclusief de kwalijke gevolgen in de praktijk. Mensen moeten voor hun eigen bestwil in de utopische richting worden gedreven.

Author:Tojaramar Nikotilar
Country:Japan
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):4 January 2014
Pages:169
PDF File Size:20.88 Mb
ePub File Size:16.10 Mb
ISBN:625-7-76256-693-7
Downloads:87890
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TaucageDe utopie van de vrije markt De utopie van de vrije markt De opkomst van de markteconomie was allesbehalve een natuurlijk proces. Het huidige marktdenken heeft alle kenmerken van een utopie, meent filosoof Hans Achterhuis. Inclusief de kwalijke gevolgen in de praktijk. Mensen moeten voor hun eigen bestwil in de utopische richting worden gedreven. Beide beloofden de mensheid een heilsrijk via technische vooruitgang, respectievelijk de socialistisch-communistische revolutie.

Maar in de praktijk vielen de beloofde landen vies tegen. Sterker nog, het waren vaak gruwelijke mislukkingen. Kredietcrisis De kredietcrisis van was voor Achterhuis de beslissende aanleiding om een heel ander type utopie, de kapitalistische, onder de loep te nemen. Aanvankelijk was het zijn bedoeling om een hoofdstuk toe te voegen aan een nieuwe editie van De erfenis van de utopie. Zijn speurtocht levert echter zoveel interessante ontdekkingen op dat hij er verslag van doet in een apart, nieuw boek: De utopie van de vrije markt.

Achteraf betreurt Achterhuis het dat het zo lang heeft geduurd voordat hij zich verdiepte in het werk van de vrouw die kan worden beschouwd als de geestelijk moeder van de moderne marktprofeten, de Amerikaanse schrijfster Ayn Rand. Deze wordt gedreven door eigenbelang en hebzucht. Niets gebeurt er voor niets, voor alles moet worden betaald. Het dollarsymbool siert in Atlantis de gebouwen zoals kruisen kerken.

Het is bijna niet te geloven dat iemand zonder ironie zo hamert op de weldadige effecten van hebzucht en eigenbelang. Wij kennen vooral mensen van de Amerikaanse Oost- en de Westkust die nogal Europese denkbeelden koesteren. Maar tussen de kusten woont een heel ander type Amerikaan. Miljoenen van hen beschouwen Atlas Shrugged, na de bijbel, als het belangrijkste boek van de twintigste eeuw.

Pamela Geller de anti-islam activiste die Geert Wilders uitnodigde om op 11 september in New York te protesteren tegen de voorgenomen bouw van een moskee in de buurt van Ground Zero — AvB heeft een weblog onder de titel Atlas Shrugs.

Een hommage aan Rand. Heilige markt Minstens zo schokkend is volgens Achterhuis dat Alan Greenspan van tot toezichthouder van het stelsel van centrale banken in de jaren zestig en zeventig deel uitmaakte van het kringetje rond de zeer charismatische Rand en volkomen doordrenkt was van haar opvattingen. Hij dacht dat de markt voldoende zelfcorrigerend vermogen had en dat de overheid daarom geen regels hoefde te maken voor de handel in raadselachtige beleggingsproducten.

Hij viel letterlijk van zijn geloof toen de markten het in niet meer aankonden en de kredietcrisis uitbrak. Reagan en Thatcher waren de eerste politici die het neoliberale marktdenken omhelsden en zij kregen overal navolging. De laatste twintig jaar is deregulering, privatisering en het verlaten van macro-economisch beleid wereldwijd de standaard geworden. Ik baseer me onder andere op het werk Karl Polanyi, de grondlegger van de economische antropologie.

In zijn in verschenen boek The Great Transformation laat Polanyi zien dat pas in de zestiende eeuw in West-Europa de eerste contouren van een moderne marktsamenleving zichtbaar werden. In Engeland waren dat bijvoorbeeld de commons, in Nederland was het de meent. Mensen konden er hun vee weiden, turf of brandhout vandaan halen, en er vaak ook wat gewassen op verbouwen. Ze hadden een erkend gebruiksrecht en mochten de meent alleen gebruiken om ermee in hun eigen levensonderhoud te voorzien, niet om er geld of winst mee te maken.

De Vlaamse wolmanufactuur bloeide in die tijd op en de wolprijzen stegen sterk. Extreme ellende en hongersnood waren het gevolg.

Achterhuis citeert No Logo van Naomi Klein om te illustreren dat er ook nu nog in de free trade zones in Aziatische landen vaak toestanden heersen die doen denken aan het voor arbeiders erbarmelijke Engeland van de negentiende eeuw. Hoe vrij zijn mensen die worden gedwongen te kiezen tussen de hongerdood en een schamel loontje dat hen toestaat net te overleven? Hij was zich ervan bewust dat de regels die hij voorstelde ongetwijfeld in een bepaald opzicht konden worden beschouwd als een aantasting van de natuurlijke vrijheid.

Maar volgens hem bracht de manier waarop sommige individuen gebruikmaakten van de hun geboden vrijheid de veiligheid van de hele maatschappij in gevaar. Hij kiest voor de term utopie, omdat iedere utopie — zowel de socialistische als de neoliberale — mensen een werkelijkheid voorspiegelt van welvaart, harmonie en geluk.

Dystopie Achterhuis legt uit wat hij onder een utopie verstaat. Dit gebeurde bijvoorbeeld in het Chili van Pinochet en in Rusland na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Het hoort bij een utopie dat men nooit in zijn opzet slaagt en dat het in de praktijk altijd anders blijkt uit te pakken dan men in de theorie voor ogen had: het wordt een dystopie. Voorlopig zie ik in het economisch denken geen enkel serieus alternatief voor het neoliberalisme opduiken.

Er zal toch eerst iemand moeten zijn die de slinger een duwtje geeft in de richting van meer verantwoordelijkheid van de overheid voor de economie, ten koste van de markt. Meer weten?

C# WORDPROCESSINGDOCUMENT SAVE AS PDF

'De utopie van de vrije markt'

De utopie van de vrije markt Het geloof der kameraden in de liberale revolutie Klok Pieter 10 april , Het neoliberalisme presenteert zichzelf graag als een vanzelfsprekendheid. Het is het systeem dat ontstaat als de regering de zaken op zijn beloop laat, de natuurlijke situatie. De gemiddelde neoliberaal ziet zichzelf als een realist. De dromers, dat zijn de anderen. Hij koestert geen illusies, hij weet dat de mens zich in diepste wezen slechts laat voortdrijven door eigenbelang. De Twentse filosoof Achterhuis maakt in zijn jongste boek De utopie van de vrije markt overtuigend duidelijk dat dit een misvatting is. Achterhuis, die vanaf de jaren zeventig met enige regelmaat gevestigde opinies onderuit haalt, is het sinds zijn emeritaat in niet bepaald rustiger aan gaan doen.

EBERSPCHER D4W PDF

De utopie van de vrije markt

Bestaat er niet ook een kapitalistische utopie? Dit keer graaft hij naar de utopische inspiratie van het kapitalisme. Hij vindt argumenten bij de Amerikaanse Ayn Rand, die in haar roman Atlas Shrugged uit wel degelijk een kapitalistische utopie beschrijft, maar evenzeer bij Alan Greenspan en Milton Friedman. Op het moment dat de rest van de wereld instort, komen zij terug om voor de redding te zorgen. Het gaat dan vooral om het principe van destructie, crisis en totale breuk. De bestaande samenleving moet in hun ogen gewoon totaal heropgebouwd worden.

GENTE COMUN MAX LUCADO PDF

Morele Markten?

Baarn: Ambo. Bilthoven: Ambo De uitgestelde revolutie: Over ontwikkeling en apartheid. Baarn: In den Toren. Utrecht: Ambo. Intussen bevat Utopia wel degelijk allerlei bruikbare suggesties voor verbetering van wantoestanden in de rechtspraak, van scheef gegroeide machtsstructuren en onrechtvaardige economische verhoudingen. Als het ons lukt om juist die suggesties ernstig op te vatten, dan kunnen we daar nu nog ons voordeel mee doen. Zo kan Utopia, een boek van jaar oud, ons helpen om in het hier en nu nieuwe inspirerende idealen te formuleren.

Related Articles