KAEDAH RASM UTHMANI PDF

Sesungguhnya, bidang pengajian ini terlalu banyak menyimpan sejarah yang sememangnya perlu dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim. Kefahaman terhadap sejarah kaedah penulisan rasm akan memantapkan lagi cara membaca al-Quran dan menambah keyakinan terhadap isi kandungannya yang telah diwahyukan. Dewasa ini, semakin banyak cabaran yang datang mengancam masyarakat Islam dari pelbagai sudut termasuklah dari aspek sejarah keagongan Islam yang seboleh mungkin ingin di putar belitkan faktanya. Dalam soal kaedah pembacaan al-Quran, golongan musuh Allah telah menyebarkan dakyahnya dengan menyatakan bahawa ia adalah ciptaan manusia semata-mata.

Author:Nikogar Grodal
Country:Hungary
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):1 May 2010
Pages:346
PDF File Size:13.30 Mb
ePub File Size:16.15 Mb
ISBN:650-3-71271-130-4
Downloads:1826
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JoJoktilarSesungguhnya, bidang pengajian ini terlalu banyak menyimpan sejarah yang sememangnya perlu dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim. Kefahaman terhadap sejarah kaedah penulisan rasm akan memantapkan lagi cara membaca al-Quran dan menambah keyakinan terhadap isi kandungannya yang telah diwahyukan. Dewasa ini, semakin banyak cabaran yang datang mengancam masyarakat Islam dari pelbagai sudut termasuklah dari aspek sejarah keagongan Islam yang seboleh mungkin ingin di putar belitkan faktanya.

Dalam soal kaedah pembacaan al-Quran, golongan musuh Allah telah menyebarkan dakyahnya dengan menyatakan bahawa ia adalah ciptaan manusia semata-mata. Justeru itulah,maka wujudnya pelbagai wajah qiraat yang pada mereka direka dengan sewenang-wenangnya. Adalah menjadi harapan saya agar apa yang dihasilkan ini dapat memberi manfaat kepada semua sebagai bahan sampingan untuk percambahan ilmu rasm khususnya buat diri saya sendiri dan sesiapa yang sudi mentelusurinya di kemudian nanti.

Terima kasih tidak terhingga buat tutor, Dr. Mohd Sharani bin Mohd Naim atas bimbingan dan tunjuk ajar yang tidak jemu- jemu dihulurkan di setiap sesi tutorial, hanya Allah jua yang dapat membalasnya.

Tidak lupa juga kepada rakan seperjuangan yang sentiasa bersedia untuk berkongsi buah fikiran,idea juga sumber maklumat dari awal hingga akhir. Akhir kalam, apa yang kurang itu adalah kelemahan diri saya, Allah sahaja yang Maha Mengetahui dan kepada Nya saya bertawakkal. Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad s. Hal ini diakui oleh para pengkaji termasuk sarjana barat,antaranya ialah James A. Susunan al-Quran sebagaimana yang dapat dilihat dan dibaca hari ini adalah mengikut susunan sejak zaman Nabi Muhammad s.

Sebelum al-Quran dibukukan dalam bentuk mashaf,para sahabat Rasulullah s. Mereka adalah para huffaz yang berusaha memastikan setiap ayat al-Quran terpelihara dan disebar luas. Walau bagaimana pun, kepelbagaian ini akhirnya menyumbang kepada perselisihan dan perbezaan pendapat di kalangan umat Islam terutama selepas sebilangan huffaz syahid di medan Yamamah yang berlaku di zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakr.

Zaman Khalifah Uthman bin Affan menyaksikan kemuncak perselisihan itu yang hampir membawa kepada pertumpahan darah dan kafir mengkafir sesama saudara Islam. Demi menyelamatkan ummah dari terus di robek oleh arus perpecahan yang dahsyat, Khalifah Uthman telah membuat keputusan yang bijak dengan memerintahkan Zaid bin Thabit dan beberapa orang cendikiawan ketika itu,membuat penyusunan semula al-Quran berdasarkan mashaf yang telah dibuat semasa zaman Khalifah Abu Bakr r.

Mashaf ini kemudiannya disebar luas keseluruh empayar Islam. Kaedah penulisan dan bacaan dalam mashaf ini kemudiannya dikenali sebagai Kaedah Rasm Uthmani yang dinisbahkan kepada jasa Khalifah Uthman b. Affan r. Pengertian Rasm bermaksud satu ilmu yang membincangkan cara menulis lafaz-lafaz atau ungkapan bagi memelihara pengucapan huruf-hurufnya dari segi lafaz, huruf-huruf asal dan ilmu yang membahaskan kaedah menambah, mengurang, menyambung, memisah dan menggantikan huruf.

Menurut Abdul Qadir Leung ; kalimah rasm bermaksud penulisan , penulisan berhubung dengan ejaan huruf-huruf yang berbentuk perkataan dalam ayat dari segi penggunaan, penyusunan, penyambungan dan pemisahan.

Rasm Uthmani pula ditakrifkan sebagai ilmu yang membincangkan kaedah penulisan kalimah- kalimah ayat Al-Quran yang diguna dan dipersetujui oleh Khalifah Uthman ketika proses penyalinan dan penulisan Al-Quran dilakukan. Keistimewaan Rasm Uthmani Terdapat lima kelebihan utama pada Mushaf Rasm Uthmani yang menjadikan ia perlu diutamakan berbanding kaedah penulisan lain,iaitu; 1-Tulisan Rasm Uthmani adalah mengikut sanat Rasulullah s.

Setelah sempurna penurunan al-Quran,sungguhnya Jibril telah mendatangi Rasulullah dan membuat semakan bacaan buat kali terakhir dan ketika berlakunya peristiwa ini Baginda ditemani oleh Zaid bin Thabit. Oleh itu,semasa menerima tanggungjawab dari Khalifah Abu Bakr dan Uthman supaya mengumpul dan menulis semula ayat-ayat al-Quran,beliau melakukannya mengikut apa yang didengar sewaktu berlakunya pembentangan itu.

Sebarang ayat yang pernah diturunkan semasa hayat Rasulullah atau yang terdapat dalam mana-mana catatan sahabat yang tidak terdapat dalam pembentangan terakhir itu adalah dianggap mansuh dari penulisan al-Quran. Mereka merupakan orang yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam ilmu al-Quran,manakala bacaan mereka pula diakui benar segolongar besar para sahabat. Walau bagaimana pun, perbezaan ini telah berjaya diseragamkan oleh Mushaf Rasm Uthmani sekaligus dapat menyatukan bentuk bacaan al- Quran walaupun terdapt perbezaan dalam qiraat.

Menyatukan rumusan surah mengikut susunan asal iaitu tetrib susunannya sesuai dengan tertib surah dan ayat yang diperkenalkan sehingga sekarang.

Tidak seorang pun yang diperbolehkan untuk mengingkarinya. Oleh keran itu, bacaan al-Quran yang bertepatan dengan mashaf Rasm Uthmani merupakan salah satu dari tiga rukun bacaan al-Quran.

Penulisan Rasm Uthmani tidak mengikut pada lafaz bacaan kerana sebahagian besar kalimahnya ditulis menggunakan enam kaedah sepertimana berikut; Kaedah Meniadakan Huruf Hazaf. Hazaf bermaksud membuang atau mentiadakan huruf-huruf tertentu dalam struktur kalimah tertentu dari al-Quran. Terdapat lima huruf yang terlibat dalam kaedah ini iaitu huruf alif, wau, ya , lam dan nun yang terdapat pada kalimah tetentu.

Hazaf juga berlaku kepada huruf-huruf alif, wau, dan ya pada kata permulaan fawatih surah tertentu al-Quran. Hazaf berlaku dalam tiga bentuk iaitu; 1- Hazaf Isyarah- 2- Hazaf Ikhtisor - bermaksud hazaf yang bertujuan menunjukkan wajah-wajah qiraat tentu. Berikut adalah sebahagian daripada contoh-contoh hazaf huruf tertentu berserta keterangan berkaitan;.

4Z379 4Z380 6Z791 PDF

Penulisan Rasm Uthmani

Tinggal Jejak Anda Disini Rasm Uthmani juga dikenali sebagai Rasm Istilahi kerana dinisbahkan kepada para sahabat yang bertanggungjawab untuk menulis mashaf-mashaf dengan menggunakan rasm tersebut. Di samping itu, ia juga dinamakan dengan Rasm Tauqifi kerana kebanyakkan ulama berpendapat bahawa rasm tersebut merupakan kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah S. W dan bagindalah yang memerintahkan supaya ia digunakan dalam penulisan al-quran pada ketika itu. Dalam Negara Malaysia terdapat berbagai jenis tulisan dan cetakan Al-Quran. Akhir-akhir ini telah disedari bahawa keadaan tersebut boleh membawa kekeliruan dan kadang-kadang langsung kepada penyelewengan terhadap kandungan Al-Quran itu sendiri. Terdapat banyak aduan dari kalangan masyarakat Islam tentang salah baris, salah ejaan, bertambah huruf, perkataan tidak terang dan lain-lain termasuk juga Al-Quran yang terlalu lusuh disimpan tanpa mengambil faedah daripadanya sedikit pun.

HX8312 PDF

Kaedah pertama:Al-Hadhf Al-Hadhf ialah membuang atau mengurangkan sesuatu huruf pada kalimah-kalimah tertentu. Dalam Rasm Uthmani,ia bermaksud huruf-huruf yang tidak boleh ditulis tetapi wajib dibaca sama ada ketika wasal atau waqaf. Huruf alif yang menjadi surah rumah bagi hamzah al-Qat apabila selepasnya terdapat huruf alif yang lain. Kaedah kedua:Al-Ziyadah penambahan Al-Ziyadah ialah menambah sesuatu huruf pada kalimah-kalimah tertentu. Dalam Rasm Uthmani,Al-Ziyadah bermaksud huruf-huruf yang mesti ditulis tetapi haram dibaca sama ada ketika wasal atau waqaf. Kaedah ketiga:Al-Hamz Penulisan huruf hamzah Huruf-huruf hamzah di dalam al-quran terletak sama ada di permulaan,pertengahan atau di hujung kalimah. Dalam mashf uthmani, keadaan penulisan huruf-huruf hamzah tersebut berbeza antara satu sama lain berpandukan kepada kedudukannya.

Related Articles